loading...

รายละเอียด การลงทะเบียนคนจน ปี 2560

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   

ลงทะเบียนคนจน

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อย หรือเรียกกันภาษาชาวบ้านว่า “ลงทะเบียนคนจน” ในรอบแรก (ปี 2559) นั้นได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะรัฐบาลได้แจกเงินให้ผู้ที่ลงทะเบียนคนละ 1,500 – 3,000 บาท แต่ก็ยังมีประชาชนที่พลาดการลงทะเบียนคนจนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นในการลงทะเบียนคนจน รอบที่ 2 ประจำปี 2560 จึงมีผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางทีมงาน ฮิตครับ.com ได้สรุปรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เข้าใจง่าย ดังนี้

วันที่เปิดลงทะเบียนคนจน

3 เมษายน 2560 – 15 พฤษภาคม 2560

สถานที่ลงทะเบียนคนจน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย
สำนักงานคลังจังหวัด
สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขต

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนคนจน

1. มีสัญชาติไทย
2. อายุ 18 ปีขึ้นไปในวันลงทะเบียนวันสุดท้าย (ต้องเกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2542)
3. เป็นผู้ว่างงาน หรือ มีรายได้ในปี 2559 ไม่เกิน 100,000 บาท (รายได้ หมายถึงรายได้ของบุคคลที่ลงทะเบียนเท่านั้น ในกรณีประกอบอาชีพร่วมกันทั้งครัวเรือน เช่น ทำการเกษตรร่วมกัน ซึ่งไม่สามารถแยกรายได้ออกมาเป็นรายบุคคลได้ ให้ถือว่า รายได้ของครัวเรือนเป็นรายได้ของหัวหน้าครอบครัวแต่เพียงคนเดียว และถือว่าสมาชิกคนอื่นในครอบครัวไม่มีรายได้จากส่วนนี้)
4. ต้องไม่เคยมีทรัพย์สินทางการเงินรวมทั้งสิ้นเกิน 100,000 บาท (ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้)
5. หากเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ จะต้องผ่านเงื่อนไขดังต่อไปนี้
5.1 ที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
5.1.1. กรณีที่อยู่อาศัยอย่างเดียว
— บ้านหรือทาวเฮ้าส์ ต้องมีพื้นที่ ไม่เกิน 25 ตารางวา
— ห้องชุด ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
5.1.2 กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน
— เพื่อทำการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
— เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่ทำการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
5.2 ที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
— เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่รวมไม่เกิน 10 ไร่
— เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่รวมไม่เกิน 1 ไร่

สรุป : ไม่ว่าจะมีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินหรือไม่ ถ้าไม่ได้ทำการเกษตรต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินรวมไม่เกิน 1 ไร่ แต่ถ้าใช้ที่ดินทำการเกษตรต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมไม่เกิน 10 ไร่ (รวมพื้นที่ที่ปลูกบ้านด้วย)

ข้อมูลที่ต้องแจ้งต่อพนักงานที่รับลงทะเบียนคนจน

– รายได้ และทรัพย์สินทางการเงินทั้งหมด
– การถือครองทรัพย์สิน เช่น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ยานพาหนะ เป็นต้น
– หนี้สินคงค้างทั้งหมด ทั้งในระบบและนอกระบบ

หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนคนจน

1. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน (สำหรับใช้เสียบเครื่องอ่านข้อมูลตอนลงทะเบียน)
2. แบบฟอร์มการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อย ที่กรอกข้อมูลข้อมูลสมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้ลงทะเบียน (สามารถรับได้ ณ สถานที่ที่รับลงทะเบียน)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาบัญชีธนาคาร ของ ธ.ก.ส., ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารกรุงไทย ที่สมัครบริการ พร้อมเพย์ ไว้แล้ว หากทำการลงทะเบียนที่ธนาคารใด ต้องใช้สำเนาบัญชีของธนาคารที่ลงทะเบียนเท่านั้น

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนคนจน ปี 2560

1. รับบัตรคิว
2. เมื่อถึงคิวให้ยื่นเอกสารแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
3. เสียบบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนในเครื่องอ่านข้อมูล
4. เมื่อเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะเซ็นเอกสารรับรองการลงทะเบียน ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีรายชื่อตกหล่น
5. ตรวจสอบการลงทะเบียนว่าเรียบร้อยหรือไม่ได้ที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานเขต ประมาณช่วงเดือนมิถุนายน 2560 หากรายชื่อตกหล่น ให้นำเอกสารรับรองการลงทะเบียนไปยื่น ณ สถานที่ซึ่งเคยไปลงทะเบียนไว้ เพื่อทำการลงทะเบียนซ่อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *